Dêelnemers weireldkampioenschap foetbol


In 't hêle zyn der toet nu toe (weireldbeker 2018 in Rusland derby) 81 dêelnemers an 't weireldkampioenschap foetbal ewist, ol kut der doarover ediscuteerd zyn, deurdan der e dêel landn uut makoar evolln zyn, lik Tsjechoslovakeye, Joegoslavië en de Sovjet-Unie. Up 'n weireldbeker 2018 zyn der 2 debutantn: Panama en Ysland.

Koarte met per land 't beste resultoat en de gastlandn.
Koarte met hoevele kêern per land dat er meiedoan is.

OverzichtBewerken

  Algereye (4)
 • 4 keirs meiedoan, 3 keirs nie deur d'êeste rounde erocht, ol moest dadde in 1982 wel gebeurd henn. Z'han Europees kampioen West-Duutsland eklopt, die in de latstn match nunder kustn platsn an ze wonn teegn Ôostnryk, die ol zeker deure wos. Hrubesch makte de 1-0 en doarachter zyn ze geweune begunn passn, zounder nog te trachtn e golle te moakn. Up 'n weireldbeker van 2010 hen ze nie ewonn en oek gin golln emakt. In 2014 zyn ze wel deur d'êeste rounde erocht.
  • 1982: R1
  • 1986: R1
  • 2010: R1
  • 2014: R2
Angola (1)
 • Êne kêe meiedoan, in d'êeste rounde deruut in Duutsland.
  • 2006: R1
  Argentinië (18)
 • Drie keirs weireldkampioen, in 1978, 1986 en 2022. In 2010 êen van de grôte favorietn me Messi up 't pling en Maradona derlaasn, mor in de kwartfinalles me 4-0 verlôorn teegn e superieur Duutsland.
  • 1930: 2dn
  • 1934: R1
  • 1958: R1
  • 1962: R1
  • 1966: KF
  • 1974: KF
  • 1978: WK
  • 1982: R2
  • 1986: WK
  • 1990: 2dn
  • 1994: R2
  • 1998: KF
  • 2002: R1
  • 2006: KF
  • 2010: KF
  • 2014: 2dn
  • 2018: R2
  • 2022: WK
  Australië (6)
 • Verre ossan uuteschoakeld in barragges teegn e ploeg uut Zuud-Amerika, in 2006 deur d'êeste rounde erocht. Up 'n weireldbeker van 2010 zyn ze slicht begunn teegn Duutsland (4-0), mor uutendelik mo deur nunder slichter doelsaldo uuteschoakeld.
  • 1974: R1
  • 2006: R2
  • 2010: R1
  • 2014: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R2
  België (14)
 • België dei ol 'n êeste kêe mei in 1930. In 2002 verlôorn ze in de twidde rounde teegn Brazilië.
  • 1930: R1
  • 1934: R1
  • 1938: R1
  • 1954: R1
  • 1966: R1
  • 1982: R2
  • 1986: 4dn
  • 1990: R2
  • 1994: R2
  • 1998: R1
  • 2002: R2
  • 2014: KF
  • 2018: 3dn
  • 2022: R1
  Bolivië (3)
 • Nog nôois deur d'êeste rounde erocht.
  • 1930: R1
  • 1950: R1
  • 1994: R1
  Bosnië-Herzegovina (1)
 • In 2014 voun 'n êeste kêe derby, vôorn 1992 verênigd in Joegoslavië. Nie deur d'êeste rounde erocht.
  • 2014: R1
  Brazilië (22)
 • Dei ol ieder ki mei en het ol 5 keirs ewonn. In 2010 hen ze verlôorn teegn d'Hollanders.
  • 1930: R1
  • 1934: R1
  • 1938: 3dn
  • 1950: 2dn
  • 1954: KF
  • 1958: WK
  • 1962: WK
  • 1966: R1
  • 1970: WK
  • 1974: 4dn
  • 1978: 3dn
  • 1982: R2
  • 1986: KF
  • 1990: R2
  • 1994: WK
  • 1998: 2dn
  • 2002: WK
  • 2006: KF
  • 2010: KF
  • 2014: 4dn
  • 2018: KF
  • 2022: KF
  Bulgareye (7)
 • In de Verênigde Stoatn rochtn ze toet in de hoolve finalles.
  • 1962: R1
  • 1966: R1
  • 1970: R1
  • 1974: R1
  • 1986: R2
  • 1994: KF
  • 1998: R1
Canada (2)
 • Canada overleefde d'êeste rounde nie in 1986.
  • 1986: R1
  • 2022: R1
  Chili (9)
 • Chili is eki 'n derdn ewist, in 1962 in eign land. In 2010 in de twidde rounde uuteschoakeld deur Brazilië, ol han ze wel indruk emakt met anvollnd foetbol.
  • 1930: R1
  • 1950: R1
  • 1962: 3dn
  • 1964: R1
  • 1970: R1
  • 1978: R1
  • 1998: R2
  • 2010: R2
  • 2014: R2
  China (1)
 • China rochte nie deur d'êeste rounde in 2002.
  • 2002: R1
  Colombia (6)
 • In 1990 deur d'êeste rounde erocht, toune an ze verlôorn teegn Kameroen.
  • 1962: R1
  • 1990: R2
  • 1994: R1
  • 1998: R1
  • 2014: KF
  • 2018: R2
  Congo-Kinshasa (1)
 • Congo-Kinshasa het meiedoan ounder de noame Zaïre.
  • 1974: R1
  Costa Rica (6)
 • Costa Rica rochte in zyn êeste weireldbeker in 1990 deur d'êeste rounde.
  • 1990: R2
  • 2002: R1
  • 2006: R1
  • 2014: KF
  • 2018: R1
  • 2022: R1
Cuba (1)
 • Henn mor êne kêe meiedoan, mo toune in de kwartfinalles erocht.
  • 1938: KF
  Denemarkn (6)
 • Hen de kwartfinalles hoald in 1998, in 2010 voun 'n êeste kêe nie deur d'êeste rounde erocht.
  • 1986: R2
  • 1998: KF
  • 2002: R2
  • 2010: R1
  • 2018: R2
  • 2022: R1
  Duutsland (20)
 • Achter 'n Twiddn Ôorloge ounder de noame West-Duutsland (Bundesrepublik Deutschland), van 1994 vors were tope met Ôost-Duutsland, ol 3 keirs weireldkampioen. Speeldn in 2010 in 't hêle nie lik Duutschers, me rappe combinoasjes, mo ze sneuveldn wel in d'hoolve finalles teegn Spanje en paktn de derde plekke teegn Uruguay.
  • 1934: 3dn
  • 1938: R1
  • 1954: WK
  • 1958: 4dn
  • 1962: KF
  • 1966: 2dn
  • 1970: 3dn
  • 1974: WK
  • 1978: KF
  • 1982: 2dn
  • 1986: 2dn
  • 1990: WK
  • 1994: KF
  • 1998: KF
  • 2002: 2dn
  • 2006: 3dn
  • 2010: 3dn
  • 2014: WK
  • 2018: R1
  • 2022: R1
  Ecuador (4)
 • Drie keirs meiedoan, doavan in 2002 de twidde rounde hoald.
  • 1998: R1
  • 2002: R2
  • 2014: R1
  • 2022: R1
Egypte (3)
 • Recordhouder met 7 overwinniengn in de Africa Cup, mor egliek nog mo twi keirs up de weireldbeker, nog nie deur d'êeste rounde erocht.
  • 1934: R1
  • 1990: R1
  • 2018: R1
El Salvador (2)
 • Twi keirs meiedoan, twi keirs d'êeste rounde. In 1982 zaatn ze in e groep me België, ze verlôorn toune oundermêer me 10-1 teegn Hongareye.
  • 1970: R1
  • 1982: R1
  Ghana (4)
 • Voun 'n êeste kêe derby in 2006 en rechtet deure nog de twidde rounde. In 2010 rochtn ze in de kwartfinalles, woarin dan ze in de latste minute van de verlengiengn nog e penanti krêegn, Gyan schôot nem up de latte en Uruguay won met de penanti's, Abreu makte 'n latstn deur e Panenkaatje, e stiftertje over 'n keeper.
  • 2006: R2
  • 2010: KF
  • 2014: R1
  • 2022: R1
  Grieknland (3)
 • Krêegn in 1994 de latste officiële golle van Maradona teegn, doarachter is 'n eschorst van cocaïne te gebruukn. In 2010 were stief defensief espeeld en uutendelik uuteschoakeld, wel nunder êeste twêe golln emakt, teegn Nigeria.
  • 1994: R1
  • 2010: R1
  • 2014: R2
Haïti (1)
 • 'n Ênigste kêe dan ze meidein nie deur de êeste rounde erocht.
  • 1974: R1
  Holland (11)
 • In 1974, 1978 en 2010 de finalle espeeld, mo nie kunn winn.
  • 1934: R1
  • 1938: R1
  • 1974: 2dn
  • 1978: 2dn
  • 1990: R2
  • 1994: KF
  • 1998: 4dn
  • 2006: R2
  • 2010: 2dn
  • 2014: 3dn
  • 2022: KF
  Honduras (3)
 • In 1982 wos 't edoan in d'êeste rounde, juuste lik in 2010, toune an ze oek gin golle kustn moakn.
  • 1982: R1
  • 2010: R1
  • 2014: R1
  Hongareye (9)
 • Surtout e ploeg van 't verleedn, 'n latste ki meiedoan in 1986, wel twi keirs 'n twiddn met oundermêer Puskas en Masopust.
  • 1934: KF
  • 1938: 2dn
  • 1954: 2dn
  • 1958: R1
  • 1962: KF
  • 1966: KF
  • 1978: R1
  • 1982: R1
  • 1986: R1
  Iengeland (16)
 • Êne kêe ewonn, in 1966 in eign land. In 2010 mo juuste deur d'êeste rounde erocht, toune me 4-1 verlôorn teegn de Duutschers.
  • 1950: R1
  • 1954: KF
  • 1958: R1
  • 1962: KF
  • 1966: WK
  • 1970: KF
  • 1982: R2
  • 1986: KF
  • 1990: 4dn
  • 1998: R2
  • 2002: KF
  • 2006: R2
  • 2010: R2
  • 2014: R1
  • 2018: 4dn
  • 2022: KF
  Ierland (3)
 • Ossan deur d'êeste rounde erocht, êne kêe zest de kwartfinalles.
  • 1990: KF
  • 1994: R2
  • 2002: R2
Indonesië (1)
 • In 1938 uuteschoakeld in de êeste rounde.
  • 1938: R1
Irak (1)
 • In 1986 won België me stief vele rôoi teegn Irak, die nie deur de êeste rounde rochte.
  • 1986: R1
  Iran (6)
 • Vuuf keirs in d'êeste rounde bluuvn hangn.
  • 1978: R1
  • 1998: R1
  • 2006: R1
  • 2014: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R1
  Israël (1)
 • Eparkeerd in rounde 1 in 1970.
  • 1970: R1
  Itoalië (18)
 • 4 keirs weireldkampioen, 'n latste kêe in 2006. In 2010 kust 'n ze gin êne kêe winn en vlôogn ze deruut in d'êeste rounde.
  • 1934: WK
  • 1938: WK
  • 1950: R1
  • 1954: R1
  • 1962: R1
  • 1966: R1
  • 1970: 2dn
  • 1974: R1
  • 1978: 4dn
  • 1982: WK
  • 1986: R2
  • 1990: 3dn
  • 1994: 2dn
  • 1998: KF
  • 2002: R2
  • 2006: WK
  • 2010: R1
  • 2014: R1
  Ivôorkust (3)
 • Ol twi keirs in de groep des dôods. Ol drie kirs deruut in rounde 1.
  • 2006: R1
  • 2010: R1
  • 2014: R1
Jamaica (1)
 • In 1998 nie deur d'êeste rounde erocht, mo wel e match ewonn teegn Japan.
  • 1998: R1
  Japan (7)
 • De latste zes weireldbekers derby, in eign land deur d'êeste rounde erocht (in e groep me België). In 2010 deruut in de twidde rounde teegn Paraguay, met de penanties, in d'êeste rounde het Keisuke Honda wel de schonste passeerbewegienge edoen teegn Denemarkn.
  • 1998: R1
  • 2002: R2
  • 2006: R1
  • 2010: R2
  • 2014: R1
  • 2018: R2
  • 2022: R2
Joegoslavië (8)
 • Twi keirs 'n vierdn ewist, achter 'n burgerôorlog uut makoar evolln in Slovenië, Kroatië, Macedonië, Bosnië & Herzegovina en Servië en Montenegro (die nu oek ol twêe (foetbol)landn zyn).
  • 1930: 4dn
  • 1950: R1
  • 1954: KF
  • 1958: KF
  • 1962: 4dn
  • 1974: KF
  • 1982: R1
  • 1990: KF
  Kameroen (8)
 • Kameroen het ol êne kêe in de kwartfinalles erocht, met Roger Milla henn ze 'n oudste scôorder, e wos in 1994 42 at 'n e golle makte teegn Rusland. In 2010 ol in d'êeste rounde deruut.
  • 1982: R1
  • 1990: KF
  • 1994: R1
  • 1998: R1
  • 2002: R1
  • 2010: R1
  • 2014: R1
  • 2022: R1
Koeweit (1)
 • In 1982 in d'êeste rounde deruut, beisn 'n match teegn Vrankryk wel in 't nieuws ekommn omdat 'n Russischn arbiter e golle were ofekeurd hadde ounder druk van de broere van 'n emir van Koeweit.
  • 1982: R1
  Kroatië (6)
 • Toet en met 1994 e dêel van Joegoslavië, in 1998 rechtet 'n derdn.
  • 1998: 3dn
  • 2002: R1
  • 2006: R1
  • 2014: R1
  • 2018: 2dn
  • 2022: 3dn
  Marokko (6)
 • Êne kêe in de twidde rounde erocht, in 1994 in groep met de Belgn, die 1-0 wonn met e golle van Degryse.
  • 1970: R1
  • 1986: R2
  • 1994: R1
  • 1998: R1
  • 2018: R1
  • 2022: 4dn
  Mexico (17)
 • Ol 16 keirs meiedoan, mo nôois vodder of de kwartfinalles, twi keirs an ze 't tournôoi zevve organiseerd henn. In 2010, juuste lik in 2006, deruut in de twidde rounde teegn Argentinië.
  • 1930: R1
  • 1950: R1
  • 1954: R1
  • 1958: R1
  • 1962: R1
  • 1966: R1
  • 1970: KF
  • 1978: R1
  • 1986: KF
  • 1994: R2
  • 1998: R2
  • 2002: R2
  • 2006: R2
  • 2010: R2
  • 2014: R2
  • 2018: R2
  • 2022: R1
Nieuw-Zêeland (2)
 • In 2010 nunder êeste punt kunn pakkn teegn Slovakeye, in de vôorroundn mêestol eblokkeerd deur Australië, die sedert de vôorroundn voun 2010 in de Aziatische pouln speelt en dus gin barrages mi moe speeln. In 2010 verlôorn ze gin êen match, mor d'êeste rounde hen ze egliek nie overleefd.
  • 1982: R1
  • 2010: R1
  Nigeria (6)
 • Ol drie keirs deur d'êeste rounde erocht. In 2010 moestn ze up 'n latstn match winn teegn Zuud-Korea voun deure te goan, mo ze mistn te vele kansn en 't wos 2-2 en Zuud-Korea gienk deure.
  • 1994: R2
  • 1998: R2
  • 2002: R1
  • 2010: R1
  • 2014: R2
  • 2018: R1
Nôord-Ierland (3)
 • In 1958 rochtn ze in de kwartfinalles, beter of dat Iengeland up da moment ol hadde ekunn.
  • 1958: KF
  • 1982: R2
  • 1986: R1
Nôord-Korea (2)
 • Rochtn in 1966 in de kwartfinalles en verlôorn doarin me 3-5 teegn Portugal, achter dan ze 3-0 vôornekommn woarn. Dein nog moeilik teegn Brazilië in 2010 (2-1 verlôorn), mo teegn Portugal krêegn ze der 7 binn.
  • 1966: KF
  • 2010: R1
  Nôorweegn (3)
 • Ol in 1934 derby, mo doarachter 50 joar moetn wachtn voun e twidde kêe. In 1998 zest in de twidde rounde erocht.
  • 1934: R1
  • 1994: R1
  • 1998: R2
Oekraïne (1)
 • Sedert dan ze nie mir ounder de USSR of 't GOS zittn, êne kir up de weireldbeker en rechtet no de kwartfinalles.
  • 2006: KF
Ôost-Duutsland (DDR)
 • Êne kêe meiedoen, in 1974, mo nie deur de êeste rounde erocht. Van 1994 vors tope met West-Duutsland.
  • 1974: R1
  Ôostnryk (7)
 • De derde plekke in 1954 wos nunder beste resultoat.
  • 1934: 4dn
  • 1954: 3dn
  • 1958: R1
  • 1978: KF
  • 1982: R2
  • 1990: R1
  • 1998: R1
Panama (1)
 • In 2018 voun 'n êeste kêe derby.
  • 2018: R1
Paraguay (8)
 • In 2010 voun 'n êeste kêe deur de twidde rounde erocht, deur Japan te kloppn met de penanti's. In de kwartfinalles zeker nie slichter of Spanje, mor egliek deruut deur e golle van Villa, achter dat e golle van Valdes ofekeurd wos en Cardozo e penanti miste.
  • 1930: R1
  • 1950: R1
  • 1958: R1
  • 1986: R2
  • 1998: R2
  • 2002: R2
  • 2006: R1
  • 2010: KF
Peru (5)
 • Peru het 2 keirs de kwartfinalles espeeld, in 1970 en 1978
  • 1930: R1
  • 1970: KF
  • 1978: KF
  • 1982: R1
  • 2018: R1
  Pooln (9)
 • Pooln speelde twi keirs d'hoolve finalles, in nunder goudn joarn tusschn 1974 en 1986.
  • 1938: R1
  • 1974: 3dn
  • 1978: KF
  • 1982: 3dn
  • 1986: R2
  • 2002: R1
  • 2006: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R2
  Portugal (8)
 • Ol twi keirs in de hoolve finalles, in 1966 en in 2006. In 2010 deruut in de twidde rounde, ol makte David Villa van Spanje zyn golle wel in afseits.
  • 1966: 3dn
  • 1986: R1
  • 2002: R1
  • 2006: 4dn
  • 2010: R2
  • 2014: R1
  • 2018: R2
  • 2022: KF
Qatar (1)
 • Gastland in 2022 en êeste kêe meegedoan
  • 2022: R1
Roemenië (7)
 • Kwartfinalles in 1994, ounder impuls van Hagi en Raducioiu.
  • 1930: R1
  • 1934: R1
  • 1938: R1
  • 1970: R1
  • 1990: R2
  • 1994: KF
  • 1998: R2
  Rusland (11)
 • Oek ounder de noame USSR, CCCP, Sovjet-Unie en GOS espeeld, êne ki 'n vierdn ewist.
  • 1958: KF
  • 1962: KF
  • 1966: 4dn
  • 1970: KF
  • 1982: R2
  • 1986: R2
  • 1990: R1
  • 1994: R1
  • 2002: R1
  • 2014: R1
  • 2018: KF
Saoedi-Arabië (6)
 • In 1994 no de twidde rounde, deur België te kloppn, e golle van Al-Owairan. In 2002 verlôorn ze me 8-0 teegn Duutsland.
  • 1994: R2
  • 1998: R1
  • 2002: R1
  • 2006: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R1
Schotland (8)
 • In 8 keirs nôois deur de êeste rounde erocht.
  • 1954: R1
  • 1958: R1
  • 1974: R1
  • 1978: R1
  • 1982: R1
  • 1986: R1
  • 1990: R1
  • 1998: R1
Senegal (3)
 • Kloptn in 2002 weireldkampioen Vrankryk en rochtn in de kwartfinalles, woa dan ze teegn Turkeye verlôorn in de verlengiengn.
  • 2002: KF
  • 2018: R1
  • 2022: R2
Servië (5)
 • In 2010 voun 'n êeste kêe hêel ollêne up 'n weireldbeker, nu at Montenegro oek en apartn foetbolbound ekommn is. In 1998 en 2006 dei dus officieel Servië & Montenegro mei. In 2010 wonn ze teegn Duutsland, mo vodder voun de reste twi kirs verlôorn en buutn.
  • 1998: R2
  • 2006: R1
  • 2010: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R1
Slovakeye (1)
 • Voun êeste kêe sedert 'n ounofhankelikheid no 'n weireldbeker in 2010, doavôorn wel ol êentige kêern tope met Tjechië. Rechtet deur d'êeste rounde erocht deur Italië te kloppn in d'êeste rounde, in de twidde rounde deruut teegn Holland.
  • 2010: R2
Slovenië (2)
 • In 2002 voun 'n êeste kêe derby, vôorn 1992 verênigd in Joegoslavië. In 2010, juuste lik in 2002, deruut in rounde 1.
  • 2002: R1
  • 2010: R1
  Spanje (16)
 • E grôot foetbolland, mo vôorn 2010 nog mor êne kêe e pryzetje: de vierde plekke in 1950. In 2010 weireldkampioen. In 1986 nog uuteschoakeld met de pinanti's in de kwartfinalles teegn België. In 2014 nie deur d' êeste rounde erocht.
  • 1934: KF
  • 1950: 4dn
  • 1962: R1
  • 1966: R1
  • 1978: R1
  • 1982: R2
  • 1986: KF
  • 1990: R2
  • 1994: KF
  • 1998: R1
  • 2002: KF
  • 2006: R2
  • 2010: WK
  • 2014: R1
  • 2018: R2
  • 2022: R2
  Tsjechië (1)
 • Mor êne kêe zevve meiedoan, doavôorn tope me Slovakeye.
  • 2002: R1
Tsjechoslovakeye (8)
 • Ezo meiedoan toet in 1990, doarachter Tjechië en Slovakeye apart. Twi keirs de finalle verlôorn.
  • 1934: 2dn
  • 1938: KF
  • 1954: R1
  • 1958: R1
  • 1962: 2dn
  • 1970: R1
  • 1978: R1
  • 1990: KF
Togo (1)
 • Rocht in 2006 nie deur de groepsfoase.
  • 2006: R1
Trinidad en Tobago (1)
 • Nie deur groep B erocht en oek gin golle kunn moakn.
  • 2006: R1
Tunesië (6)
 • Vuuf keirs nie deur de êeste rounde erocht, in 2002 wel e punt epakt teegn België.
  • 1978: R1
  • 1998: R1
  • 2002: R1
  • 2006: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R1
Turkeye (2)
 • Turkeye wos er voun 'n êeste kêe by in 1954, in 2002 hen ze brouns hoald.
  • 1954: R1
  • 2002: 3dn
  Uruguay (14)
 • Klêen land van 3,5 meljoen menschn, mo wel twi keirs 'n weireldbeker ewonn. In 2010 me 3-2 verlôorn teegn Holland in d'hoolve finalles en met eevn vele in de klêne finalle, dus e vierde plekke, boovn verwachtienge.
  • 1930: WK
  • 1950: WK
  • 1954: 4dn
  • 1962: R1
  • 1966: KF
  • 1970: 4dn
  • 1974: R1
  • 1986: R2
  • 1990: R2
  • 2002: R1
  • 2010: 4dn
  • 2014: R2
  • 2018: KF
  • 2022: R1
  Verênigde Arabische Emiroatn (1)
 • In 1990 bluuvn plakkn in de êeste rounde.
  • 1990: R1
  Verênigde Stoatn (11)
 • Ol up 'n êestn weireldbeker de derde plekke, surtout sedert 1990 were mêer e foetbolland ekommn. In 2010 met de verlengiengn uuteschoakeld in de twidde rounde deur Ghana.
  • 1930: 3dn
  • 1934: R1
  • 1950: R1
  • 1990: R1
  • 1994: R2
  • 1998: R1
  • 2002: KF
  • 2006: R1
  • 2010: R2
  • 2014: R2
  • 2022: R2
  Vrankryk (16)
 • Weireldkampioen in 1998 in eign land teegn Brazilië en in 2018 teegn Krowoasje. In 2010 is er vanolles en nog etwot gebeurd, ollêne up 't pling nie. Ze kustn mor êen golle moakn en 't wos hêel 'n tyd spel en miserie, achter dat Anelke nor huus ezondn wos, hen de reste van de spelers en dag estakt.
  • 1930: R1
  • 1934: R1
  • 1938: KF
  • 1954: R1
  • 1958: 3dn
  • 1966: R1
  • 1978: R1
  • 1982: 4dn
  • 1986: 3dn
  • 1998: WK
  • 2002: R1
  • 2006: 2dn
  • 2010: R1
  • 2014: KF
  • 2018: WK
  • 2022: 2dn
Wales (2)
 • In dien êne kêe dan ze derby woarn in de kwartfinalles erocht.
  • 1958: KF
  • 2022: R1
Ysland (1)
 • In 2018 voun 'n êeste kêe derby.
  • 2018: R1
Zuud-Afrika (3)
 • Muchte deur 'n Apartheid lange nie meidoen an de vôorroundn, sedert 1994 wel en oundertusschn ol 3 keirs derby. In 2010 woarn ze 't êeste gastland die nie deur d'êeste rounde erocht is, ol wos 't mo met 't doelsaldo, Mexico gienk wel deure me 4 puntn.
  • 1998: R1
  • 2002: R1
  • 2010: R1
  Zuud-Korea (11)
 • Ol sedert 1986 derby, in 2002 in eign land in de hoolve finalles erocht, me trainer Guus Hiddink, voun de reste ossan mor in d'êeste rounde. In 2010 voun de twidde kêe deur d'êeste rounde erocht, mor in de twidde rounde eklopt deur Uruguay.
  • 1954: R1
  • 1986: R1
  • 1990: R1
  • 1994: R1
  • 1998: R1
  • 2002: 4dn
  • 2006: R1
  • 2010: R2
  • 2014: R1
  • 2018: R1
  • 2022: R2
  Zweedn (12)
 • Êne kêe in de finalle, in 1958 in eign land.
  • 1934: KF
  • 1938: 4dn
  • 1950: 3dn
  • 1958: 2dn
  • 1970: R1
  • 1974: KF
  • 1978: R1
  • 1990: R1
  • 1994: 3dn
  • 2002: R2
  • 2006: R2
  • 2018: KF
  Zwitserland (12)
 • In elf keirs 3 keirs in de kwartfinalles erocht. In 2010 Europees kampioen Spanje eklopt in 'n êestn match, mor egliek nog deruut, achter Spanje en Chili.
  • 1934: KF
  • 1938: KF
  • 1950: R1
  • 1954: KF
  • 1962: R1
  • 1966: R1
  • 1994: R1
  • 2006: R2
  • 2010: R1
  • 2014: R2
  • 2018: R2
  • 2022: R2